Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Menenjit Tanı ve Tedavisi

Menenjit Tanı ve Tedavisi


Bel ponksiyonu (Belden su alma) beyin zarları iltihabının kesin tanısında büyük önem taşır. Bu yöntemde bel hizasından omuriliğe iğne sokarak beyin-omurilik sı­vısı alınır. İltihaba bağlı olarak bu sıvının miktarı ve yoğunluğu artmış, görünümü değişmiştir. Sıvının irin nedeniyle say­damlığını yitirerek bulanıklaşması, albü-minin artarak çökelmesine bağlı bulanık­lık, albumin-globülin oranının değişmesi, glikozda azalma, akyuvarlarda artış ve menenjit etkeni mikroorganizmaların var­lığı, beyin-omurilik sıvısının incelenme­siyle elde edilebilen değerli bilgilerdir.

TANI.

Yukarıda söz edilen belirtilere rastlan­dığında kolayca menenjit tanısı konabi­lir. Ama hafif baş ağrısı, halsizlik, hafif ense sertliği ve nedeni açıklanamayan davranış değişiklikleri gibi belirtilerin görüldüğü ilk evrelerde hastalığın tanınması zorlaşabılir.
Tanıda karşılaşılan bir başka güç­lük, beyin ve omuriliğin hastalık tablo­sunu değiştirecek ölçüde iltihaptan etki-lenmesidir.
Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, ge­nellikle ateş ve meninks sendromunun bütün diğer belirtileriyle birlikte kendini belli eden örümceksizar altı (Subarak-noit) kanamanın menenjitten ayırt edil­mesi önemlidir. Beyin omurilik sıvısının incelenme­siyle örümceksizar altı kanama ve me­nenjit arasında ayrım yapılır. Örümcek­sizar altı kanamada beyin-omurilik sıvı­sı belirgin ölçüde kanlıdır. Bu sıvıdaki kanın İğne ile girilirken mi, yoksa örümceksizar altı kanamaya mı bağlı olduğunu anlamak için alman sıvı üç ayrı tüpe konur. Sıvının her üç tüpte de kanlı olması ve içindeki kanın pıhtılaş-maması örümceksizar altı kanamanın bir göstergesidir. Daha az olarak menenjitle kanşnnla-bilen hastalıklar arasında boyun kasları iltihabı, boyun-ense nevraljileri, omurga iltihapları, sertzar (Dura mater) dışında apse, birincil hidrosefali (Beyin karıncık­larında aşırı beyin-omurilik sıvısı birik­mesi), beyin apsesi, tetanos, araknoidit (Örümceksizar iltihabı), beyin karıncık­ları ve omurilik iç kanalını örten epen-dim adlı zarın iltihabı sayılabilir. Özel­likle subakut ve kronik olgularda beyin tümörleri de benzer belirtiler verir. Ama bu tümörlerin beyinle ilgili önemli belir­tilere yol açması, yavaş gelişmesi ve yüksek ateşe neden olmaması gibi özel­likleri ayırıcı tamda kolaylık sağlar. Hastanın yaşma bağlı olarak tanıya yönelik başka incelemeler de yapılır: Yenidoğanlarda ve süt bebeklerinde me­nenjit tanısı koymak güçtür. Hastalık bebeklerde basit bir hazımsızlık ya da sıradan sindirim sistemi rahatsızlıkları biçiminde kendini gösterebilir. Bu yaş­larda menenjitin en Önemli belirtisi bın­gıldaklarda şişkinliktir. Ama bunun gö­rülmediği durumlar da olabilir. Menen­jitten kuşkulanıldığında mutlaka hemen beyin-omurilik sıvısı alınmalıdır. Beyin-omurilik sıvısının incelenmesi sayesin­de gerçek menenjit ile aşııı su kaybı ve yüksek ateşe bağlı beyin zarlarının örse­lenmesi sonucu ortaya çıkan menenjizm arasında kesin ayrım yapılır.

HASTALIĞIN GİD|Şİ VE YİNELEMESİ.

Hastalığın gidişi bakımından değişiklik gösteren biçimleri vardır. Çok hızlı ge­lişen (Fulminant) biçimler arasında me-ningokoklarla oluşan, morarma ve dola­şım şoku yaratan menenjit ile komaya yol açan menenjit sayılabilir. Akut bi­çim virüs ve bakteri kaynaklı menenjit­lerin büyük bölümünü içerir. Tüberkü­loz menenjiti subakut biçime, frengi ve kriptokok (Cryptococcus neoformans) denen mantarın yol açtığı menenjitler ise kronik biçime örnektir. İlaçların, özellikle de antibiyotikle­rin kullanılması hastalığın gidişini he­men değiştirir. Günümüzde tüberküloz menenjiti ile bakteri kaynaklı diğer menjitlerde et­kene yönelik tedavi yapılarak yüksek oranda iyileşme sağlanmaktadır. Kronik menenjitlerde geç evre komplikasyonlannın ortaya çıkabilmesi nedeniyle hastalığın gidişine ilişkin ön­ceden kesin bir şey söylenemez. Beyin-omurilik sıvısı dolaşımındaki bozuk­luklar, beyin zarı boşluklarında çökelti oluşmasıyla tıkanmaya kadar varabilir. Sonuçlar, tıkanmanın oluştuğu yere gö­re değişir. Omurilikteki bir tıkanmada, beyin zarlarından kaynaklanan belirti­ler ön plandadır. Ama tıkanma yerinin altından alınan beyin-omurilik sıvısı saydamdır, hücre ya da bakteri içer­mez. Öte yandan, karıncıktan alman sı­vı incelendiğinde menenjite ilişkin be­lirtiler saptanır. Omurilikteki tıkanma­lar hidrosefali, sara, körlük, zihinsel gelişimde gerilik gibi ağır sonuçlar do­ğurur.

TEDAVİ.

Tıbbın bulaşıcı hastalıklara karşı sağla­dığı önemli ilerlemelere karşın, bakteri­lerle oluşan menenjitlerde hastalığın olası gidişi tanının zamanlamasına ve tanı ile tedavi arasmda geçen süreye bağlıdır. Geçen saatlerin bile büyük önem taşıdığı bu süreçte yüksek ateş, baş ağrısı, zihinsel bozukluklar gibi be­lirtiler karşısında kalan hekim, birkaç saat içinde hastalık tanısını koyup teda­viye başlamalıdır. Uygun antibiyotik se­çimi için gerekli olan laboratuvar testle­rinin hemen sonuç vermemesi nedeniy­le, menenjitlerin büyük çoğunlukla me-ningokok ve pnömokok kaynaklı oldu­ğu kabul edilip tedavi buna göre düzen­lenir. İlaç ve antibiyotik seçiminde iki temel nokta göz Önünde tutulmalıdır: Hastalık etkeninin ilaca duyarlılığı ve ilacın hem kana hem de beyin-omurilik sıvışma geçme düzeyi.
İzoniazit ve sülfamitler beyin-omurilik sıvışma oldukça yüksek bir oranda geçerek kandaki oranlarına ya­lan bir düzeye ulaşabilirler. Penisilin büyük moleküllü olması nedeniyle sağ­lıklı beyin-omurilik zarını geçerek be­yin-omurilik sıvışma ulaşamaz. Ama il-tihaplanmasıyla_ geçirgenliği artan zar, yeterli düzeyde olmasa bile penisilin geçişine izin verir. Öte yandan, penisi­lin sinir sistemini olumsuz etkilediği için beyin-omurilik sıvısı içine belden iğne sokarak verilemez. Beyin omurilik sıvısına düşük miktarlarda geçen strep­tomisin ise doğrudan omurilik içine uy­gulanabilir. Streptomisinin, beyin-omurilik sıvısında ulaştığı düzey, kanda ulaştığı düzeyin 10'da l'i kadardır.
Menenjitli hastalar, içinde bulun­dukları tehlikeli durumdan ötürü yoğun bakım birimlerinde tedavi altına alın­malıdırlar. Burada dolaşım ve solunum sistemleri sürekli denetim altında tutu­larak yabancı cisim yutma, şok, beyin Ödemi gibi tehlikelere karşı önlem alınabilir. Meningokoklara bağlı menen­jitte hastanın yanı sıra aile bireyleri ve önlem almadan hastaya yaklaşan kişi­ler de incelenmelidirler. Bu kişilere ko­ruyucu önlem olarak iki gün boyunca her 14 saatte bir ağızdan 600 miligram rifampisin verilir. Bir yaşın altındaki çocuklarda vücut ağırlığının her kilo­gramı için 5 miligram, 1-12 yaş arasın­da ise 10 miligram rifampisin, iki gün süreyle 12 saatte bir verilir. Antibiyotik tedavisine başladıktan 24 saat sonra meningokok menenjiti bulaşıcı Özelli­ğini yitirir.
Son Güncelleme : 21.01.2024 10:50:45
Menenjit Tanı ve Tedavisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Menenjit Tanı ve Tedavisi Yorumları
şifre

4 Yorum Yapılmış "Menenjit Tanı ve Tedavisi"
çok korktum menenjit hastalığından Allah menenjit hastalığı olanlara bol şifalar versin :((
Mert . 27.04.2014
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Menenjit hastalığı hakkında bir çok sitede farklı farklı yorumlar okudum genel anlamda bu hastalık neden kaynaklanır belirtileri nedir nasıl bulaşır tedavisi varmı bu konuda yapmamız gereken önemli hususlar nelerdir açık ve net bir şekilde tıbbı cümlelerle değil herkesin anlayabileceği şekilde anlatılması ricamdır..
Abuzer . 28.05.2014
CEVAP YAZ
Ben menenjit hastaligindan gecirdim com kötü bi hastalik allah şifalar versin
Murat . 02.07.2019 12:00:21
CEVAP YAZ
Açıkçası okurken bile korktum Allah hastalara bol bol şifalar versin
Buket . 23.04.2014
CEVAP YAZ
Menenjit
Menenjit
Menenjit, beyin ve omuriliği saran zarların Cmeninks) ve özellikle en içte yer alan ıncezar (Pia mater) ile onun üs­tünde yer alan Örümceksizarın (Araknoit) iltihabıdır. İltihaplanma bu iki zar ara­sında yer alan örümceksizar altı aralıkta­ki beyin-o...
Brusella
Brusella
Brucella, bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Aslında brusella koyun, domuz, köpek, inek ve deve gibi memeli hayvanların hastalığıdır. İnsanlarda görülmesi ise brusella taşıyıcısı olan hayvanlarla temas sonucu ya da bu hayvanlardan...
Menenjit Aşısı
Menenjit Aşısı
Menenjit aşısı, çocukların aşı takviminde tek başına yer almayan, genellikle karma aşılar içinde uygulanan bir aşı türüdür. Günümüzde ise menenjit aşısı adı altında yeni bir aşının ülkemizde ruhsatı verilmiş olup karma aşılardan ayrı biçimde uygulanm...
Menenjit Türleri
Menenjit Türleri
En sık görülen tipi, meningokok türü bakterilerin neden olduğu menenjittir. Hastalık bazen yerel salgınlar yapar. İki tipi vardır. Birincisi çok tehlikelidir. Aniden başlar, baş ağrısı, şok ve bütün bedende çürüğe benzer morluklar olur. Kısa zamanda ...
Bakteriyel Menenjit
Bakteriyel Menenjit
Bakteriyel menenjit, menenjit hastalığının bir türü olup, en kısa zamanda tedavi edilmez ise çok ciddi problemleri peşinden getiren bir hastalıktır. Özellikle bakteriyel menenjit olan kişilerde hasta iyi tedavi edilmez ise ikincil hastalıklara yol aç...
Viral Menenjit
Viral Menenjit
Çok çeşitli virüslerin neden olduğu viral menenjit nadiren ölümle sonuçlanır. Hastalık genellikle bakteriyel menenjitten daha hafif geçmesine karşın, hastaların bitkin düşmesine, baş ağrısı, yorgunluk ve konsantrasyon bozukluğu gibi uzun süren şikâye...
Menenjitin Neden Olduğu Sakatlıklar
Menenjitin Neden Olduğu Sakatlıklar
Çoğu kişi bu hastalığı tamamen atlatarak birkaç ay içinde günlük yaşamlarına devam edebilecek duruma gelirler. Fakat bazı kişilerde uzun süreli sakatlıklar kalabilir. Menenjitin neden olduğu sakatlıklar: sağırlık, davranış bozukluğu, konsantrasyon bo...
Menenjitten Korunma Yolları
Menenjitten Korunma Yolları
Hijyen kurallarına uymak, sık sık elleri yıkamak tehlikeli mikropların vücudumuza ulaşmasına engel olacaktır. Bu konuda, çocuklarımıza örnek olmalı, küçük yaşta iyi alışkanlıklar kazandırmalıyız.Özellikle çocuklarda önemli menenjit etkenleri olan H. ...
Menenjit Nasıl Bulaşır
Menenjit Nasıl Bulaşır
Menenjite senep olan Mikroplar, solunum veya eller yoluyla vücuda alınabileceği gibi, steril olmayan ameliyat ortamları ve bazı ilaçlar da menenjite yakalanmaya sebep olabilir....
Menenjit Belirtileri
Menenjit Belirtileri
Meningokokkal menenjit ve septiseminin belirtilerini bilmek çok önemlidir. Ne kadar erken tedavi görürseniz hayatta kalma şansınız o kadar yüksek olur.Yüksek ateş, uykulu olma hali ve ciltte bir kızarıklık hem menenjit hem de septisemi de görülen bel...
Menenjit Nedir ?
Menenjit Nedir ?
Menenjit, beyinde gerçekleşen ve beyni çevreleyen zarların iltihaplanması sonucu oluşan bir hastalıktır. Fark edildiği an tedavi dilmez ise duyma kaybı, beyin hasarı ve hayati tehlikeye neden olabilecek ciddi sonuçlar doğuran bir enfeksiyon türüdür. ...
Kimler Menenjite Yakalanır
Kimler Menenjite Yakalanır
Menenjit ya da kan zehirlenmesine neden olan mikroplar normalde insanların boğazında yaşarlar.Birçok insan hastalığa yakalanmadan bu mikropların taşıyıcısı olarak yaşamaktadırlar. Bu mikroplar insanlar arasında öksürme, hapşırma, öpme ve bağırma (Örn...

 

Menenjit
Brusella
Menenjit Aşısı
Menenjit Tanı ve Tedavisi
Menenjit Türleri
Bakteriyel Menenjit
Viral Menenjit
Menenjitin Neden Olduğu Sakatlıklar
Menenjitten Korunma Yolları
Menenjit Nasıl Bulaşır
Menenjit Belirtileri
Menenjit Nedir ?
Kimler Menenjite Yakalanır
Kan Zehirlenmesi Nedir?
Popüler İçerik
Kan Zehirlenmesi Nedir?
Kan Zehirlenmesi Nedir?
Mikropların kan dolaşımında üremeye başlamaları ile oluşur. Yalnız başına ya da menenjit ile birlikte görülebilir. Menenjite neden olan mikrop (mening...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Menenjit
Brusella
Menenjit Aşısı
Menenjit Tanı ve Tedavisi
Menenjit Türleri
4 Gün Olmasına Rağmen Tedaviye Yanıt Alınamıyor.
Boyun Amalıyatı Ve Menerjit
Menenjity
Menejitli Hastayan Tedavi Yaptım
Annem
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
4 Gün Olmasına Rağmen Tedaviye Yanıt Alınamıyor.
Boyun Amalıyatı Ve Menerjit
Menenjity
Menejitli Hastayan Tedavi Yaptım
Annem
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024